Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
Các khóa học ngắn hạn về khai phá dữ liệu (Data Mining)

Mã khóa học:  DW4BI
Mục đích: Giới thiệu về kho dữ liệu (Data Warehouse – DW) và Business Intelligence (BI): Vai trò của DW và BI; cách xây dựng DW, Kỹ thuật OLAP, Reporting Service, Data visualization.
Đối tượng: Cho người mới bắt đầu tìm hiểu về DW và BI
Thời lượng: 4 đến 6h
Tổ chức lớp: Cá nhân hoặc nhóm
Kinh phí: Liên hệ qua điện thoại hoặc email
Liên hệ: khaiphadl@gmail.com, Điện thoai: 0964380988 
Nội dung chính của khóa học:

 • Giới thiệu về vai trò của DW và BI
 • Qui trình xây dựng DW
 • Kỹ thuật phân tích dữ liệu OLAP với SQL Server
 • Vấn đề trực quan hóa dữ liệu và ứng dụng (Power BI)
 • Dịch vụ lập báo cáo dữ liệu với Reporting Service của SQL Server
 • Demo một số DW và BI project thực tế
 • Tư vấn triển khai DW và BI liên quan đến lĩnh vực người học quan tâm

Mã khóa học:  DMC01
Mục đích: Giới thiệu về Data Mining: Vai trò, hướng nghiên cứu, ứng dụng và công cụ triển khai.
Đối tượng: Cho người mới bắt đầu tìm hiểu về Data Mining
Thời lượng: 4 đến 6h
Tổ chức lớp: Cá nhân hoặc nhóm
Kinh phí: Liên hệ qua điện thoại hoặc email
Liên hệ: khaiphadl@gmail.com, Điện thoai: 0964380988 
Nội dung chính của khóa học:

 • Giới thiệu về vai trò của Data Mining
 • Các hướng nghiên cứu và ứng dụng chính của Data Mining
 • Qui trình triển khai một Data Mining Project
 • Giới thiệu các công cụ triển khai Data Mining Project
 • Demo một số Data Mining Project thực tế
 • Tư vấn triển khai Data Mining Project liên quan đến lĩnh vực người học quan tâm

Mã khóa học: DMC02
Mục đích: Hiểu và triển khai được các kỹ thuật khai phá dữ liệu
Đối tượng: Cho người đã có kiến thức có bản về Data Mining
Thời lượng: 6 đến 8h
Tổ chức lớp: Cá nhân hoặc nhóm
Liên hệ: khaiphadl@gmail.com, Điện thoai: 0964380988 
Nội dung chính của khóa học:

 • Giới thiệu các kỹ thuật khai phá dữ liệu: Classification, Clustering, Association Rule…
 • Qui trình triển khai các kỹ thuật khai phá dữ liệu: Tiền xử lý dữ liệu, lựa chọn mô hình phù hợp với dữ liệu, xây dựng mô hình, kiểm tra mô hình, hiệu chỉnh mô hình, sử dụng mô hình
 • Hướng dẫn sử dụng các công cụ triển khai Data Mining Project (BIDS- Business Intelligence Development Studio, IBM SPSS Modeler, R, Weka…)
 • Demo bằng Data Mining Project thực tế
 • Tư vấn triển khai Data Mining Project liên quan đến lĩnh vực người học quan tâm.
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems