Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
Các khóa học ngắn hạn về khai phá dữ liệu (Data Mining)

Mã khóa học:  DMC01
Mục đích: Giới thiệu về Data Mining: Vai trò, hướng nghiên cứu, ứng dụng và công cụ triển khai.
Đối tượng: Cho người mới bắt đầu tìm hiểu về Data Mining
Thời lượng: 2.5 đến 3h
Tổ chức lớp: Cá nhân hoặc nhóm
Kinh phí: Liên hệ qua điện thoại hoặc email
Liên hệ: khaiphadl@gmail.com, Điện thoai: 0964380988 
Nội dung chính của khóa học:

 1. Giới thiệu về vai trò của Data Mining
 2. Các hướng nghiên cứu và ứng dụng chính của Data Mining
 3. Qui trình triển khai một Data Mining Project
 4. Giới thiệu các công cụ triển khai Data Mining Project
 5. Demo một số Data Mining Project thực tế
 6. Tư vấn triển khai Data Mining Project liên quan đến lĩnh vực người học quan tâm

Mã khóa học: DMC02
Mục đích: Hiểu và triển khai được các kỹ thuật khai phá dữ liệu
Đối tượng: Cho người đã có kiến thức có bản về Data Mining
Thời lượng: 3.5 đến 4h
Tổ chức lớp: Cá nhân hoặc nhóm
Kinh phí: Liên hệ qua điện thoại hoặc email
Liên hệ: khaiphadl@gmail.com, Điện thoai: 0964380988 
Nội dung chính của khóa học:

 1. Giới thiệu các kỹ thuật khai phá dữ liệu: Classification, Clustering, Association Rule…
 2. Qui trình triển khai các kỹ thuật khai phá dữ liệu: Tiền xử lý dữ liệu, lựa chọn mô hình phù hợp với dữ liệu, xây dựng mô hình, kiểm tra mô hình, hiệu chỉnh mô hình, sử dụng mô hình
 3. Hướng dẫn sử dụng các công cụ triển khai Data Mining Project (BIDS- Business Intelligence Development Studio, IBM SPSS Modeler, R, Weka…)
 4. Demo bằng  Data Mining Project thực tế
 5. Tư vấn triển khai Data Mining Project liên quan đến lĩnh vực người học quan tâm.
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems