Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Gọi thực hiện thủ tục lưu trữ SQL trong ngôn ngữ lập trình

Bài cuối 09-20-2014 08:47 PM của chucnv. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 09-20-2014 08:47 PM

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 10,310

  Gọi thực hiện thủ tục lưu trữ SQL trong ngôn ngữ lập trình

  Gọi thực hiện thủ tục lưu trữ SQL trong ngôn ngữ lập trình 
  Execute SQL Stored Procedure in Programming Language
  chuc.nv@due.edu.vn

  Việc xây dựng các thủ tục lưu trữ (Stored Procedure – SP) trong SQL là yêu cầu thường xuyên để xử lý cơ sở dữ liệu. Bài viết này giới thiệu cách sử dụng (gọi) SP trong ngôn ngữ lập trình C#

  Qui trình triển khai:

  • Tạo thủ tục lưu trữ trong SQL Server
  • Gọi thủ tục lưu trữ đã xây dựng trong ngôn ngữ lập trình (minh họa bằng C#)

  1. Tạo thủ tục lưu trữ trong SQL Server

  DataBase ATM như sau:

  Giả sử bảng khách hàng (CUSTOMERS) và Tài khoản (ACCOUNTS) có dữ liệu như sau:

   Viết thủ tục lưu trữ có tên SP_LIST_BY_ADD(@CADD nvarchar(120))

  Thủ tục này khi gọi sẽ truyền vào tham số là địa chỉ của khác hàng và liệt kê các khách hàng ở địa chỉ đó.

  Xây dựng thủ tục SP_LIST_BY_ADD như sau:

   

  2. Gọi thủ tục lưu trữ trong ngôn ngữ lập trình C#

  Sau khi kiểm tra việc tạo và thực thi SP thành công trong SQL Server, giờ ta tạo một Project (để đơn giản, sử dụng winform) để gọi thực hiện thủ tục lưu trữ đã xây dựng và hiển thị kết quả thông qua dataGridView.

  Mở MS Visual Studio, tạo một Project

  Tạo một Form có các controls sau:

  Textbox (name: textBox1): để nhập địa chỉ khách khách

  Button (name: button1): để thực hiện lệnh, viết code cho event button_Click

  dataGridView (name: dataGridview1): để hiển thị dữ liệu

   Form Design như sau:

  Code cho event button_Click như sau:

  using System;

  using System.Collections.Generic;

  using System.ComponentModel;

  using System.Data;

  using System.Drawing;

  using System.Data.SqlClient;

  using System.Linq;

  using System.Text;

  using System.Threading.Tasks;

  using System.Windows.Forms;

  namespace ExecuteSP

  {

      public partial class Form1 : Form

      {

          public Form1()

          {

              InitializeComponent();

          }

          private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

          {

          // tạo SQL string goi thu tuc da xay dung va truyen tham so la dia chi nhap vao trong textBox
   
  string lSQLString = string.Format("execute SP_LIST_BY_ADD '{0}'", this.textBox1.Text);

              // tao SQL command

  System.Data.SqlClient.SqlCommand lCommand = new SqlCommand(lSQLString);

              //tao connection

  System.Data.SqlClient.SqlConnection lConnection = new SqlConnection("Server=chucnv-pc;Initial Catalog=atm;Integrated Security=false;User Id=chucnv;password=*****;Connect Timeout=30;");

              //open connection

              lConnection.Open();

              //gan connection cho command

              lCommand.Connection = lConnection;

              //doc du lieu tu SQL

       System.Data.SqlClient.SqlDataReader lDr = lCommand.ExecuteReader();

              //tao DataTable

              DataTable lTable = new DataTable();

              //load du lieu tu DataReader -> DataTable

              lTable.Load(lDr);

              //gan datasource cho datagridview

              this.dataGridView1.DataSource = lTable;

              //Close connection

              lConnection.Close();

          }

      }

  }

  Build  và run Project, kết quả như sau:

  Từ khóa đại diện: ,
  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems