Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Phân tích dữ liệu bằng đồ thị trong R

Bài cuối 12-17-2016 08:22 PM của chucnv. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 12-17-2016 08:22 PM

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 10,025

  Phân tích dữ liệu bằng đồ thị trong R

  Phân tích dữ liệu bằng đồ thị trong R

  chuc1803@gmail.com

  Đồ thị là công cụ rất mạnh để phân tích dữ liệu bởi tính trực quan, dễ hiểu. Thông thường trước khi tiến hành các phân tích chuyên sâu, người ta thường sử dụng đồ thị để có “cái nhìn” ban đầu về dữ liệu thu thập được. Vì vậy, kỹ năng phân tích dữ liệu bằng đồ thị là yêu cầu rất cần thiết đối với người phân tích dữ liệu. Bài viết này giới thiệu về cách phân tích dữ liệu bằng đồ thị trong ngôn ngữ R (Download code để thực hiện trong R tại ĐÂY). Sử dụng Data set: iris  (Download tại ĐÂY).

  #Load dataset (iris)

  setwd("D:/R") 

  library("xlsx") 

  iris=read.xlsx("iris.xlsx",1, header=T) 

  attach(iris) 

  fix(iris) 


  #Barplot & Pie Chart

  Species.Freq=table(iris$Species) #Calculate frequency of Species

  barplot(Species.Freq, col=c("Red","Blue","Yellow"))

   

  #Pie Chart

  pie(Species.Freq)

   

  # Create histograms for each attribute

  par(mfrow=c(1,4))

  for(i in 1:4) {

    hist(iris[,i], main=names(iris) Idea, xlab="cm")

  }


  # Density Plots

  library(lattice)

  par(mfrow=c(1,4))

  for(i in 1:4) {

    plot(density(iris[,i]), main=names(iris)Idea)

  }


  # Create separate boxplots for each attribute

  par(mfrow=c(1,4))

  for(i in 1:4) {

    boxplot(iris[,i], main=names(iris)Idea, ylab="cm")

  }

   

  #Scatter Plot

  plot(Sepal.Length,Sepal.Width, col=Species)

   

  plot(Petal.Length,Petal.Width, col=Species)

   

  # create correlation plot

  # load library

  library(corrplot)

  # calculate correlations

  correlations = cor(iris[,1:4])

  corrplot(correlations, method="circle")

   

  Chú ý: Màu xanh là Positive Correlation, màu đỏ là Negative Correlation, độ lớn của circle mô tả độ lớn của correlation

  # pair scatterplots of all 4 attributes

  install.packages("psych")

  library(psych)

  pairs.panels(iris)


  #Density Plot

  library(caret)

  # density plots for each attribute by class value

  x <- iris[,1:4]

  y <- iris[,5]

  scales <- list(x=list(relation="free"), y=list(relation="free"))

  featurePlot(x=x, y=y, plot="density", scales=scales)


  # box and whisker plots for each attribute by class value

  library(caret)

  x <- iris[,1:4]

  y <- iris[,5]

  featurePlot(x=x, y=y, plot="box")


  #Advanced Charts

  install.packages("ggplot2")

  library(ggplot2)

  qplot(Sepal.Length, Sepal.Width, data=iris, facets=Species~.)


  #3D Chart

  install.packages("scatterplot3d")

  library(scatterplot3d)

  scatterplot3d(Petal.Length, Sepal.Length,Sepal.Width)

  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems