Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

[Help] Bị lỗi trigger !

Bài cuối 05-10-2014 02:31 PM của nhatlongvu. 1 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (2 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 05-04-2014 06:46 PM

  • chicong
  • Không xếp hạng
  • Tham gia 05-04-2014
  • Điểm 35

  [Help] Bị lỗi trigger !

   
  Em có csdl như hình. Anh chị xem giúp em trigger . Nó bị lỗi ở câu lệnh IF cuối cùng.
  _ Nếu em để câu lệnh IF đó thì nó chỉ insert được 1 bản ghi vào bảng tbl_ChiTietKho, các bản ghi tiếp theo nó ko insert đc. Trong khi nếu update thì nó vẫn update được hết các bản ghi.
  _ Nếu em xóa câu lệnh IF đó và phần Update phía trên thì nó thực hiện insert đc hết các bản ghi, nhưng mà bỏ đi thì ko phân biệt đc khóa đó đã tồn tại hay chưa để update hoặc insert.
  Mong mọi người giúp em sửa lỗi này. Em cảm ơn !
   
  CREATE TRIGGER [dbo].[trg_SoLuongTonKho]
     ON  [dbo].[tbl_ChiTietNhapKho]
     FOR INSERT
  AS

      BEGIN
          declare @MaKho int
              Select top 1 @MaKho=MaKho from tbl_NhapKho ORDER BY MaPhieuNhap desc; -- lay' ma kho cuoi' cung` vua` dc them vao` bang tbl_NhapKho
          declare @MaSanPham varchar(20)
          declare @SoLuongNhap int
          SET NOCOUNT ON;
          Declare MyCursor CURSOR FOR
          Select MaSanPham, SoLuongNhap from inserted;
          OPEN MyCursor;
          FETCH NEXT FROM MyCursor
          INTO @MaSanPham, @SoLuongNhap;
          WHILE @@FETCH_STATUS = 0
          Begin
              -- neu' ton tai khoa' thi thuc hien update SoLuongTon:
              IF exists (select MaKho, MaSanPham from tbl_ChiTietKho)
                  Begin
                      Update tbl_ChiTietKho Set SoLuongTon = SoLuongTon + @SoLuongNhap
                      Where MaKho = @MaKho and MaSanPham = @MaSanPham
                  End
              -- neu' ko ton tai khoa' thi thuc hien insert:
              IF not exists (select MaKho, MaSanPham from tbl_ChiTietKho)    -- bi sai o cau lenh IF nay`, no' chi insert dc 1 ban ghi, cac' ban ghi tiep' theo ko insert dc
              -- bo? cau lenh IF nay` di va` phan` update ben^ tren^ thi no' chay dc insert, nhung bo? di thi ko phan biet dc khoa' da ton tai hay chua
              -- thay IF nay` bang` ELSE no' cung ko insert het' cac' ban ghi dc
                  Begin
                      Insert into tbl_ChiTietKho (MaKho, MaSanPham, SoLuongTon) values (@MaKho, @MaSanPham, @SoLuongNhap)
                  End
              FETCH NEXT FROM MyCursor
              INTO @MaSanPham, @SoLuongNhap;
          End
          CLOSE MyCursor;
          DEALLOCATE MyCursor;
      END
  Từ khóa đại diện:
  • Điểm chủ đề: 35
 • 05-10-2014 02:31 PM trả lời

  Re: [Help] Bị lỗi trigger !

  Làm trigger kết hợp 3 bảng thì nên chăng ?

  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (2 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems