Chào mừng đến với BIS Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp
trong Tìm kiếm

Building classification model with Python Step by Step

Bài cuối 08-02-2018 10:46 AM của chucnv. 0 trả lời.
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Sắp xếp bài viết: Trước Tiếp theo
 • 08-02-2018 10:46 AM

  • chucnv
  • 10 thành viên năng nổ nhất
  • Tham gia 12-05-2008
  • Điểm 10,310

  Building classification model with Python Step by Step

  Building classification model with Python Step by Step

  Chuc1803@gmail.com

  Bài viết này giới thiệu cách xây dựng các mô hình phân lớp dữ liệu bằng ngôn ngữ Python theo các bước sau:

  1.     Loading the dataset.

  2.     Summarizing the dataset.

  3.     Visualizing the dataset.

  4.     Building and Evaluating some classification algorithms.

  5.     Making some predictions.

  Yêu cầu:

  Python software installed

  Dataset: iris (download here)

  1.     Loading the dataset

  # Load libraries

  import pandas as pd

  from pandas.plotting import scatter_matrix

  import matplotlib.pyplot as plt

  from sklearn import model_selection

  from sklearn.metrics import classification_report

  from sklearn.metrics import confusion_matrix

  from sklearn.metrics import accuracy_score

  from sklearn.linear_model import LogisticRegression

  from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

  from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

  from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis

  from sklearn.naive_bayes import GaussianNB

  from sklearn.svm import SVC

  # Load dataset

  dataset = np.read_csv("D:/Python_Pro/iris.csv")

  2.     Summarizing the dataset

   


   


   

  3.     Visualizing the dataset


   


   

   

  4.     Building and Evaluating some classification algorithms

  # Split dataset into train, test and validation sets

  array = dataset.values

  X = array[:,0:4]

  Y = array[:,4]

  X_train, X_validation, Y_train, Y_validation = model_selection.train_test_split(X, Y, test_size=0.2, random_state=7)

  # Building and evaluating  classification Algorithms

  models=[

  models.append(('LR', LogisticRegression()))

  models.append(('LDA', LinearDiscriminantAnalysis()))

  models.append(('KNN', KNeighborsClassifier()))

  models.append(('CART', DecisionTreeClassifier()))

  models.append(('NB', GaussianNB()))

  models.append(('SVM', SVC()))

  # evaluate each model in turn

  results=[

  names=[

  for name, model in models:

      kfold = model_selection.KFold(n_splits=10, random_state=7)

      cv_results = model_selection.cross_val_score(model, X_train, Y_train, cv=kfold, scoring='accuracy')

      results.append(cv_results)

      names.append(name)

      msg = "%s: %f (%f)" % (name, cv_results.mean(), cv_results.std())

      print(msg)

  # Compare Algorithms

  fig = plt.figure()

  fig.suptitle('Algorithm Comparison')

  ax = fig.add_subplot(111)

  plt.boxplot(results)

  ax.set_xticklabels(names)

  plt.show()


   

  5.     Making some predictions


   


   

   

  Download Code file Here

  View Video Here

  • Điểm chủ đề: 20
Trang 1 trong số 1 (1 nội dung)
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems